Kvalitní pájka Stannol Sn60Pb40 - 0,5mm

Stručný popis: pájka Stannol s poměrem Sn60/Pb40 o průměru 0,5mm

Dostupnost: skladem

Cena: 218 Kč konečná cena

Umístění Kvalitní pájka Stannol Sn60Pb40 - 0, 5mm

Olovnatá pájka Sn60Pb40 - 0,5mm

Kvalitní pájka Stannol  pro opravy a výrobu mikroelektroniky v olovnatém legování, průměr 0,50mm, špulka 250g, tavidlo třídy REL0 1%

 

Upozornění :

Produkt pouze pro profesionální použití, tento produkt může být dodán jen subjektům s platným IČO.

 

Upozornění na nebezpečí ohrožení zdraví
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.
H373 Srdce může být poškozeno delším nebo opakovaným ozářením při polykání.

 

Upozornění na nebezpečí pro životní prostředí
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Bezpečnostní pokyny

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ... .
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/... .
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P304 + P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P330 Vypláchněte ústa.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P342 + P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... .
P391 Uniklý produkt seberte.

 

Uskladnění
P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 Skladujte uzamčené.

 

Likvidace
P501 Odstraňte obsah/obal

 

 

Sn60Pb40

0,5mm

250g

 

Vyrobeno v Německu.

Prodej jen subjektum s ICO.Podobné k Kvalitní pájka Stannol Sn60Pb40 ...